ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

ឆាយាល័ក្ខព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីវត្ថា បុត្រាពៅរបស់ ព្រះបាទ អង្គដួង។

1,864

ព្រះអង្គត្រូវបានចាញ់កលសៀមហើយលើកទ័ពមកប្រឆាំងនឹងព្រះរៀម(ព្រះករុណា នរោត្តម និង ព្រះឧបរាជ ស៊ីសុវត្ថិ ដែលបារាំងគាំទ្រ)
ព្រះអង្គសុគតនៅឆ្នាំ១៨៦៩?!.

Comments
Loading...