ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

អំពីស្ដេចលានណា(លាវ)

890

យើងសូមលើកយកព្រះរាជវង្សរបស់ឡានណាមកជម្រាបជូនលោកអ្នក ដូចតទៅ៖

ព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសឡានណាជាបន្តបន្ទាប់ រួមមាន ៖

១.ស្តេចម័ងរាយ ព.ស.១៨០៥-១៨៥៥ សោយរាជ្យបាន៥០ឆ្នាំ
២.ស្តេចពញ្ញាជ័យសង្គ្រាម ព.ស. ១៨៥៥-១៨៦៩ សោយរាជ្យបាន៤ខែ
៣.ស្តេចពញ្ញាសែនភូ ព.ស. ១៨៦៩-១៨៧៨ សោយរាជ្យមិនដល់១ឆ្នាំ
៤.ស្តេចខាំហ្វូ ព.ស.១៨៧៨-១៩៨០ សោយរាជ្យបាន៣ឆ្នាំ
៥.ស្តេចផាយូ ព.ស.១៨៨០-១៨៩៩ សោយរាជ្យបាន១៦ឆ្នាំ
៦.ស្តេចកឺនា ព.ស.១៨៩៩-១៩២៩ សោយរាជ្យបាន៣០ឆ្នាំ
៧.ស្តេចសែនមឿងម៉ា ព.ស.១៩២៩-១៩៤៥ សោយរាជ្យបាន១៦ឆ្នាំ
៨.ស្តេចសាមហ្វ័ងកែន ព.ស.១៩៤៥-១៩៩០ សោយរាជ្យបាន៤០ឆ្នាំ
៩.ស្តេចតិលោករាជ ព.ស.១៩៨៥-២០៣១ សោយរាជ្យបាន៤៦ឆ្នាំ
១០.ស្តេចយ៉តឆៀងរ៉ាយ ព.ស.២០៣១-២០៣៩ សោយរាជ្យបាន៩ឆ្នាំ
១១.ស្តេចព្រះមឿងកែវ ព.ស.២០៣៩-២០៦៩ សោយរាជ្យបាន៣០ឆ្នាំ
១២.ស្តេចកេសជេដ្ឋរាជ ព.ស.២០៦៩-២០៨២ ១៣ឆ្នាំលើកទី១
១៣.ស្តេចសាយខាំ ព.ស.២០៨២-២០៨៧ សោយរាជ្យបាន៥ឆ្នាំ
ស្តេចកេសជេដ្ឋរាជ ព.ស.២០៨៧-២០៨៩ សោយរាជ្យ២ឆ្នាំលើកទី២
១៤.ព្រះនាងចិរប្រភា ព.ស.២០៨៩-២០៩០ សោយរាជ្យបាន១ឆ្នាំ
១៥.ព្រះជ័យជេដ្ឋា ព.ស.២០៩០-២០៩១ សោយរាជ្យបាន១ឆ្នាំ
មិនមានស្តេច ព.ស.២០៩១-២០៩៥ សោយរាជ្យបាន៤ឆ្នាំ
១៥.ព្រះចៅមេកុដិសុទ្ធវង្ស ព.ស.២០៩៥-២១០៨ សោយរាជ្យបាន១៣ឆ្នាំ៕
______________________________
ដោយ៖ Ny Watthanak
ប្រភព៖ Prim Sowadara

Comments
Loading...