ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

Malala Yousafzai

នាង​​​Malala Yousafzai ៖​…

ក្មេង​ស្រី​ដែល​ហ៊ាន​ក្រោកឈរ​ឡើង​ប្រឆាំង​នឹងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុង​ការ​ទទួលបានការអប់រំ Malala Yousafzai…