ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

នំផ្លែអាយ

ប្រវត្តិនំផ្លែ​អាយ​

តាមពិត​ទៅ នំ​ផ្លែ​អាយ​នេះ​មាន​ឈ្មោះដើម​ថា​ នំបំពួនស្ករ ដោយសារ​តែ​គេ​កាត់​ស្ករ​ផែនជាបំនែក​តូចៗ…