ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

ក្មេងៗត្រូវបានគេបង្កើតមក ដើម្បី​យក​ទៅនៅភពថ្មី តែ​ចុងក្រោយ​បែរ​ជានាំ​គ្នា​ដណ្តើម​អំណាចគ្នាទៅវិញ

236
Comments
Loading...