ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ថូម៉ាស់ អេឌីសុន thomas edison

ថូម៉ាស់ អេឌីសុន Thomas Edison ​(១៨៤៧-១៩៣១) អ្នកតស៊ូក្នុងការបង្កើតអំពូលភ្លើង

នៅ​ក្នុង​ដំណើរវិវឌ្ឍនៃ​ថាមពល​អគ្គិសនី ម៉ៃឃើល ហ្វារ៉ាដេ ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​តួអង្គ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​មួយ…