ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រវត្តិរាជធានីភ្នំពេញ

ប្រភពដើមរបស់ឈ្មោះរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងកាលកន្លងទៅហើយ (គ.ស ១៣៧២) មានដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះ “ពេញ” ជាអ្នកមាន…